Wat is Osteopathie?

Osteopathie is een globale (holistische) manuele benadering van het menselijk lichaam gesteund op een grondige embryologische, anatomische, histologische, fysiologische en pathofysiologische kennis. De Osteopaat herstelt een verstoord evenwicht van bepaalde lichaamsfuncties. Een goede beweeglijkheid van de verschillende weefsels en gewrichten zijn van essentieel belang voor een optimaal functioneren. Het vrij kunnen circuleren van de verschillende lichaamsvloeistoffen (bloed, lymfe, hersen- en ruggenmergvocht,…) leidt tot een goed functioneren van het menselijk lichaam. Door het vrijmaken van de “innerlijke kracht” van het lichaam stellen we het lichaam in staat om tot een zelfregulatie (zelfgenezing) te komen. Functiestoornissen kunnen op langere termijn leiden tot een bepaald ziektebeeld (pathologie) waar de noodzaak om over te gaan naar meer invasieve therapie (medicatie, operatie…) bestaat.

Wat is Osteopathie?

Hoe verloopt een osteopathische consultatie?

Bij de eerste consultatie wordt er een uitgebreide anamnese (voorgeschiedenis) afgenomen in de vorm van een vraaggesprek.

De Osteopaat vormt daarbij een beeld van het consultatiemotief en het totale klachtenpatroon van de patiënt. Het is hierbij van belang om een goede kijk te hebben op de reeds in het verleden doorgemaakte ziektes, ongevallen en eventuele operaties. Het medicatiegebruik en de reeds ondergane behandelingen zijn nuttige informatie waarmee de Osteopaat moet rekening houden.

Na het vraaggesprek volgt een uitgebreid manueel onderzoek gericht op de mobiliteit van de gewrichten en de weefsels in het algemeen om te komen tot een osteopathische diagnose. Hierbij wordt rekening gehouden met de resultaten van de voorafgaande onderzoeken zoals RX, NMR, CT, Labo…. 

Indien er bij het onderzoek een aanwijzing is naar een bepaalde pathologie (ziekte), die niet direct in aanmerking komt voor een osteopathische behandeling, wordt de patiënt doorverwezen naar de huisarts of specialist voor verder onderzoek.

Bij het osteopathisch onderzoek benut de osteopaat zijn goed ontwikkelde palpatievaardigheden om bepaalde veranderingen in de weefseltoestand en gewrichtsmobiliteit waar te nemen. Daarbij maakt de Osteopaat gebruik van een goed uitgebalanceerd onderzoeksschema. Het onderzoek richt zich op het totale lichaam daar de Osteopathie een holistische visie heeft op het functioneren van het menselijk lichaam. De verschillende systemen (bewegingsstelsel: spieren en gewrichten, orgaanstelsel: organen en verbindende structuren, cranio-sacraal systeem) worden aan een grondig manueel onderzoek onderworpen.

De Osteopaat komt tot een diagnose waarbij een bepaalde regio met daarin specifieke structuren (spieren, gewrichten, organen en verbindingsweefsel) analytisch verder onderzocht wordt. Het komt erop aan de regio die sturend is voor het totale disfunctioneren van de patiënt aan een efficiënte behandeling te onderwerpen.

De Osteopaat behandelt in principe enkel de functionele aandoeningen* met daaraan gerelateerde pijn, bewegingsverlies en andere symptomen.

*functionele aandoeningen zijn klachten bij een patiënt waarbij men geen duidelijke lichamelijke afwijking kan vaststellen bij klassiek medisch onderzoek. Kenmerkend is dat er geen grote structurele beschadiging of pathologie (ziekte) is van organen of andere weefsels. Het lichaam functioneert niet optimaal  wat zich uit in een reeks symptomen zoals pijn, bewegingsverlies, vermoeidheid, slaapstoornis…

Osteopathische behandelingen halen een tevredenheidsscore van 77%

Bij de behandeling maakt de Osteopaat een keuze uit een groot palet van osteopathische technieken rekening houdend met de sensibiliteit (gevoeligheid) en de leeftijd van de patiënt, de aard en de graad van de disfunctie.

De technieken omvatten zowel wervel- en gewrichtsmanipulaties als zachte myo-fasciale technieken op spieren en weefsels in de omgeving van de organen. Het is een absolute misvatting dat er bij iedere osteopathische behandeling gemanipuleerd wordt.

Behandelingsplan

De Osteopaat maakt een behandelingsplan op, gefundeerd op zijn onderzoeksbevindingen en de voorgeschiedenis van de patiënt. De frequentie en het aantal behandelingen is afgestemd op de aard van de aandoening (acuut, chronisch) en het verloop van de klachten. Na iedere behandeling volgt een nieuw onderzoek en een evaluatie van de bereikte resultaten.

Er worden tevens adviezen meegegeven wat betreft leef- en voedingsgewoonte, werkhouding en sportbeoefening.  Een samenwerking met een kinesist of een  personal trainer behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Opleiding, erkenning en terugbetaling

Wij volgden een opleiding osteopathie aan het College Sutherland. Na de voorstelling van ons eindwerk behaalden wij de titel van Osteopaat D.O., een diploma dat erkend is door de beroepsvereniging van de osteopaten (BVO) en door verschillende mutualiteiten. 

De verstrekkingen hebben dan ook recht op een beperkte terugbetaling met in de meeste gevallen een beperking van 5 behandelingen (per gezinslid) per jaar. Het Onafhankelijk Ziekenfonds (OZF) betaalt 10 behandelingen (per gezinslid) per jaar terug. Bepaalde verzekeringsmaatschappijen (o.a. DKV) geven een terugbetaling van het remgeld dat niet door het ziekenfonds werd vergoed.

 

Plaats van de osteopathie in de Belgische gezondheidszorg

Ondanks een zekere erkenning van het beroep via de kaderwet voor niet-conventionele geneeswijzen, is de titel van Osteopaat D.O. nog steeds niet beschermd en heeft de Osteopathie voorlopig nog geen wettelijk statuut in België. 

Recent kwam deze problematiek terug in de media. Huidig minister van volksgezondheid,  Mevr. De Block, wil niet aanvaarden dat de Osteopathie tot de eerstelijnsgezondheidszorg toetreedt. Dit betekent dat de Osteopathie enkel op voorschrift van een arts (huisarts, specialist) zou mogen toegepast worden. De beroepsvereniging  van de Osteopaten doet er momenteel alles aan om de zelfstandigheid van het beroep te vrijwaren en de toegankelijkheid voor de patiënt zonder voorschrift open te laten.